COMISSIÓ SEGURETAT

La Comissió de Seguretat i Salut, som els membres de la colla encarregats de garantir l’assistència primària i el benestar deis membres de la colla.

Tal i com ve redactat a I’article 8.8 del reglament de regim intern de la colla, el nostres objectius son els de garantir l’assistència primària, sempre que segui possible, tant en els assajos com en les actuacions. Garantint que no falti material en la farmaciola del local d’assaig i en les actuacions controlar o demanar la presencia deis equips sanitaris, per tal de poder garantir l’assistència en cas de lesions durant les actuacions.

En el supòsit que no es garanteixin les condicions bàsiques per a portar a terme una diada, serem els responsables de comunicar al Cap de colla i al President I’obligació de suspendre I’actuació.

Les condicions bàsiques per a portar a terme una diada son: o En placa pròpia, es realitzarà contacte amb empresa de transport sanitari sol-licitant els serveis segons necessitats bàsiques:

Com a mínim, es requereix la presencia d’una ambulància de Suport Vital Bàsic, amb xofer i tècnic d’ambulàncies.

Caldrà que estiguin equipades amb: – llitera de pales – collaret cervical semi-rígid adjustable – farmaciola – desfibril·lador semi-automàtic – manta o A altres places, es contactarà amb Equips Sanitaris o Responsables de la colla amfitriona per conèixer els espais, plans d’evacuació. i material disponible.

En cas que no hi hagi colla amfitriona o no existeixi pla sanitari establert, s’actuarà com si estiguéssim a placa pròpia, amb el permís de la colla amfitriona.

El Coordinador de Seguretat i Salut, designarà un membre de la colla major d’edat com a substitut en les actuacions en les que no pugui estar presents, que dura a terme les mateixes tasques i en el cas que no fos possible designar cap substitut, aquestes tasques les assumiran el Cap de colla o el President.

Els membres que formen la Comissió de Seguretat i Salut son:

  • El Coordinador de Seguretat i Salut.
  • El President.
  • El Cap de colla.
  • Membres de la Comissió.

També forma part de les nostres funcions, portar a terme la formació deis castellers en els àmbits de la promoció de salut, la prevenció de lesions i els seus tractaments bàsics.

Des del moment que un membre de la colla pateix una lesió, hem de procurar guia i ajudar en qualsevol de les qüestions que vagin sorgint, fent que el casteller es senti acompanyat del suport de la colla durant la seva recuperació.

Tant mateix, hem de fer conscients als membres que tinguin un expedient obert per accident, que no podran participar deis assajos i les actuacions fins la seva total recuperació

Hem d’informar al Cap de colla deis membres que no poden participar de I’activitat castellera fins que no estiguin recuperats de les seves lesions. Garantint sempre la confidencialitat que ens marca la llei.

Estem en contacte amb la coordinadora de colles castelleres, per tal de resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir amb l’assegurança i les noves mesures de seguretat.