PROTOCOLS

El protocol d’actuació en cas d’accident, defineix els passos a seguir en I’ordre recomanat per tal de fer mes rapida i àgil assistència d’un casteller ferit o qualsevol altre membre de la colla.

Protocol d’actuació en cas d’accident a I’assaig.

Cal visualitzar quantes persones s’han lesionat i indicar-los que es quedin quiets uns minuts fins que els valorin i actuar en funció de la gravetat dels lesionats. Cal atendre primer als nens si no hi ha uns altres ferits més greu, davant qualsevol dubte sempre demanar assistència medica al 112, les assistències mediques estan per tal d’evitar mals majors, així doncs no hem de tenir cap rencança en demanar una ambulància. El el cas d’haver mes d’un ferit hem de demanar mes d’una ambulància, ja que aquestos vehicles sols poden traslladar un ferit. En un lloc visible del local trobareu la localització del mateix, que es la següent: C/ DE L’ALBA a I’altura del N°1, accedint per la zona de carga i descarrega del lateral del mercat municipal.

 1. Caigudes en les quals no se sospiti cap risc cal valorar individualment i retirar, entre un o dos adults, al contusionat de la zona d’assaig i traslladar-Io a un sala contigua (“sala d’infermeria”), habilitada per a aquesta finalitat.
  1. Els menors d’edat han d’estar acompanyats d’un familiar o adult responsable en tot moment
  2. Col·locar al contusionat el més còmode possible, evitant que es refredi, controlant-Io durant uns 15-20 minuts.
  3. Revaluar a partir dels 20 minuts:
  4. Si pot tornar a I’assaig perquè no té dolor i es pot moure amb normalitat.
  5. Si persisteixen les molèsties, valorar la necessitat de derivar-lo al servei d’Urgències (es pot fer en cotxe particular o en ambulància, segons I’estat de I’accidentat).
  6. Si el lesionat és un menor d’edat i a I’assaig no hi ha cap familiar seu, el responsable de Junta haurà d’avisar-Ios. Si es necessita un trasllat a un centre d’urgències, s’avisarà al familiar al mateix temps que es determina el seu trasllat.
  7. Si cal fer un trasllat, un membre de la Junta es mantindrà constantment informat de I’estat de I’accidentat. En el cas que el trasllat sigui d’un menor que no tingui familiars a I’assaig, un membre de I’equip de salut i un altre de la Junta acompanyaran al menor al centre hospitalari.
 2. En cas de caigudes potencialment perilloses Cal avisar immediatament al 112. abans de començar qualsevol actuació.
  1. La persona que, segons la jerarquia acordada, lideri I’actuació, ha de valorar a I’accidentat, acompanyat per altres membres de I’equip, pero mai més de 3 persones. La resta de la gent es dedicarà a fer un espai ampli per deixar actua amb comoditat.
  2. Cal valorar I’estat de consciencia de I’accidentat (preguntar el seu nom, on esta, que ha passat, …):
  3. Si esta conscient: valorar lesions amb tranquil·litat. Revalorar I’estat de consciencia periòdicament.
  4. Si esta inconscient: actuar com si tingués una lesió medul·lar. Valorar respiració i pols. Si no respira, iniciar maniobres de ressuscitació, seguint els protocols ASC (obrir via aèria, tornar a valorar la respiració, iniciar compressions cardíaques) fins a que arribi el 112.
  5. Si es tracta d’una lesió de columna o de crani, no és aconsellable moure’l del lloc. En aquest cas, s’aturará I’assaig fins que arribi el 112. Cal abrigar tant com sigui possible per a que no perdi calor. En cas de persones entrenades i si disposemd’ells, es pot posar un collaret cervical rígido
  6. Si es tracta d’una lesió a les extremitats inferiors, no s’aconsella moure’l del lIoc fins que no arribi l’ambulància. Se seguiran les normes de I’apartat anterior.
  7. Si es tracta d’una lesió a les extremitats superiors i el lesionat pot caminar amb facilitat, es traslladarà a una sala contigua a la zona d’assaig i que quedarà destinada per a aquesta finalitat. Cal intentar garantir tant com sigui possible la immobilitat de la zona lesionada i pot continuar assegut còmodament fins que es traslladi a I’hospital. En aquest cas cal valorar la necessitat d’una ambulància o d’un vehicle propi, segons la magnitud de la lesió i de I’estat general del pacient. 3.8. Durant el trasllat, un familiar, un membre de I’equip de salut i un membre de la Junta acompanyaran a I’accidentat, per tal de donar tot el suport possible, tant en el cas d’un adult com en el cas d’un menor d’edat.

Protocol d’actuació en cas d’accident a les Diades

 1. En cas de caiguda de castell, accident o lesió tots i cadascun dels castellers lesionats hauran de fer cap al racó sanitari, que serà indicat abans de començar I’actuació, on podran rebre atenció mèdica de l’Equip Sanitari, la valoració de necessitat de transport (urgent o diferit) i adquirí el Full d’accidents de l’Assegurança.
  1. El racó sanitari a de ser un lloc apartat, discret on intentant mantenir al marge la resta de castellers i públic.
  2. L’equip Sanitari buscara possibles lesionats i realitzarà atenció als lesionats. L’ordre d’atenció es realitzarà segons el criteri de l’Equip Sanitari
  3. Mentre s’estigui realitzant I’atenció mèdica i fins a que els membres de l’Equip Sanitari no ho comuniquin a la Tècnica, tant els lesionats com els propis membres de l’Equip Sanitari no són castellers “útils” per a la realització de castells.
  4. Els membres de l’Equip Sanitari seran els únics interlocutors vàlids amb la Tècnica en el que refereix a temes sanitaris i de salut.
  5. L’objectiu de l’Equip Sanitari ha de ser, sempre, i en aquest ordre: • atendre i preservar la salut de I’accidentat. • realitzar les accions per a que I’actuació castellera contínui amb la màxima normalitat. • transmetre calma i serenor.
  6. Finalitzada I’atenció sanitària, cal comunicar a la Tècnica I’aptitud del lesionat per seguir amb I’actuació castellera.
 2. En cas de necessitat d’evacuació:
  1. Es valorarà la urgència de I’evacuació i la necessitat de fer servir el transport sanitari.
  2. Es decidirà el moment i el mètode de transport, tenint en compte I’objectiu de no crear una falsa inquietud a la resta de castellers i al públic i de seguir I’actuació castellera amb la màxima normalitat.
  3. En cas d’evacuació urgent, el lesionat anirà sempre acompanyat d’algun familiar i/o, en el seu defecte, d’algun membre de l’Equip Sanitari o de la Junta.
 3. Després de I’actuació en cas d’haver-hi lesionats:
  1. Realitzar atenció mèdica d’aquells lesionats que quedaven per atendre.
  2. Donar atenció mèdica a aquelles petites lesions que prèviament havien passat desapercebudes.
 4. Si s’ha produït una evacuació:
  1. Aconseguir informació directa de I’estat dels evacuats, ja sigui acudint a visitar els evacuats o via telefònica amb els acompanyants o els mateixos lesionats.
  2. En cas que no hi hagi transport sanitari a plaça, la recomanació serà, sempre, mantenir aturada I’actuació fins a que hi hagi transport sanitari.Per últim, en qualsevol accident un cop tot enllestit, fer I’enviament del comunicat de lesions a la companyia asseguradora de la CCCC.